Nhận Link Upload SN Dahua

Vì nhiều bạn dùng link để Upload rất nhiều thứ "linh tinh" lên nhằm phá hệ thống, nên chúng tôi buộc phải "ẩn link" và chỉ gửi link qua email.

Bạn vui lòng điền thông tin tại đây